کاربران دیوار
44 میلیـــون
44 میلیـون

گوشـــی یکتــــا که اپلیکیشــن دیوار را باز کــرده‌اند

معـــــادل بیــش از نصــــف جمعیــت مردم ایران

دیــــــــــوار

دومیـــــــن اپلیکـــیشـــــن پرنصـــــب ایرانـــــــــی

آمـــار نصب فعال دیــوار در کافه بازار ۱۰ درصد نســبت به سال ۱۳۹۸ رشد داشته است

5/ 129

میلیــــــــــــون آگهــــی منـتـشــــــــر شــــــــــده

به طــور میانگین روزانـــه بیش از

353 هزار

آگهی در دیوار منتشر شده است

سهم آگهی‌های دیوار در ۱۰ دسته‌ی اصلی

دســــته مربوط به خـانه شـامل زیر دســـته‌های وســـایل و تزئینات خــــــانه، وســـــایل آشـپزخانه، اﺑـﺰار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﯿﺎط، ﺑﺎ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۶۲ ﻫﺰار آگهـی‌گذار بیشـترین تعداد آگهی‌دهنده را در بین دســته‌های ده‌گانه دیـــوار داشته است.

فصــــل زمســــتان محبوب‌ترین فصل برای آگهی‌گذارهای دیوار بوده است. از میان مــــاه‌های فصل زمســــتان، بیشـــــــترین آگهــــی‌ها در بهـــــمن‌مـــاه ثبت شــده‌اند. بیشــترین بازدیدها نیز در همین ماه انجام شده است.

توزیع تعداد آگهی‌ها در ماه‌های سال ۱۳۹۹

41+

میلیــــــــارد

بازدید یکتا ازآگهی‌ها

شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کـارها، کاربـــــران را به اســــتفاده از امکــــانات پلتفرم دیوار سوق داد و باعث رشد ۴۲ درصدی بازدیدها شد.

بازدید کنندگان شب کارند!

کاربران، شب ها، مخصوصا پیش از نیمه شب، بیشترین گشت و گذار را در دیوار دارند.

آگهی دهندگان ظهرکارند!

بیشترین ارســـال ساعتی آگهی‌ها ظـــــهر، بین ساعات ۱۲ تا ۱۳ بوده است.

پرتکرارترین کلیدواژه‌های جستجو شده در نوار جستجوی اصلی دیوار

کلیدواژه مبــــل در گـــــوگل سالیـــــانه بیـــش از ۶۸۴ هزار بار جستجو می‌شود. اما همین کلـــمه در دیـــوار بیــش از ۲ میلیـــــون و ۹۰۰ هــــزار بـــار توسط کاربران جستجو شده است؛ یعنی بیــش از ۴ بـرابــر جســتجو در گــوگـل!

از پرایـــــد تا تراکتــــور!

۱۶ درصــــد جســتجوها در نوار جستجوی اصلی دیوار نام انواع خودرو بوده اســـت.

۱۶ درصــــد جســتجوها در نوار جستجوی اصلی دیوار نام انواع خودرو بوده اســـت.

بررسی آگهی
20 درصــــــــد

آگهی‌هــــای بررســی شـــده رد می‌شــــوند

نرخ رد آگهی در دسته های دیوار

در سال ۱۳۹۹ تکراری بودن آگهــی مهم‌ترین دلیــل رد در مرحله بررســی بوده است. ۲۸ درصد از کل بررسی‌های منجر به رد به‌دلیل تکراری بودن آگهی اتفاق افتاده است.

مهم‌ترین دلایل رد آگهی در بررسی‌ها

بررســــی آگهی‌های دیوار چه مدت زمـــان می‌برد؟

بررســــی آگهی‌های دیوار چه مدت زمـــان می‌برد؟

تقریبا نیمی از آگهی‌ها در کم‌تر از ۲ دقیقه بررسی می‌شوند

امـــــلاک
7میلیـــون

آگهی فروش آپارتمان

6/3میلیـون

آگهی اجاره آپارتمان

386مرتبـــه

متوسط بازدید هر آگهی فروش آپارتمان در سراسر ایران

371مرتبـــه

متوسط بازدید هر آگهی اجاره آپارتمان در سراسر ایران

اگر تعـــداد متوســـط بازدید هر آگهی به صورت حضوری انجام شـود و هر بازدید ۱۰ دقیقه طول بکشـد، بازدید هر آپارتمان برای خرید 64 ساعت و برای اجاره 62 ساعت وقت صاحــــب‌خـــــــانه را می‌گیرد !

مناطق 2،1 و 5

پرآگهی ترین مناطق شهر تهران

این ســـه منطقه در مجموع نیمی از آگهی‌های فروش آپارتمان شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۴ درصد از کــــل جمعیت شهر تهران در این سه منطقه ســـاکن هستند. آگهی‌های اجاره آپارتمان نیز کمابیش در همین مناطق متمرکز شده‌اند.

۵۰۵ هزار آگهی ‌فـروش آپارتمان در منـطقه ۵
در بین تمام شهـــــرهای ایــــران، تنها دو شهــــر مشهد و کرج تعداد آگهی‌های فروش بیشــتری نســبت به منطقه ۵ تهران داشته‌اند.

وسایل نقلیه
6/ 8 میلیون

آگهی منتشر شده در دسته خودرو سـواری در سال 1399

6/ 2 میلیون

آگهی منتشر شده در دســته موتور سیــکلت در سال 1399

پرآگـــــهی‌تریـــن خــــودرو

پرایـــــــــــــــــــــد

ﭘﺮآﮔﻬﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧــــــﻮدروﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۹ در دﯾﻮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﻨﺪوق‌دار، ﭘﮋو ۲۰۶، ﭘﮋو ۴۰۵، ﭘﮋو ﭘﺎرس و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺧﻮدرو از ﮐﻞ آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ۳۹ درﺻﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآﮔﻬﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۴۸ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد آگهی به تفکیک خودرو در مجموع شهرهای پرآگهی

تعداد آگهی‌های انواع مدل‌های کـــیا بیــش از ۲ برابر خودروهای تویوتا بوده است.

در بین ۲۰ مدل خودروی پرآگهی، بیشترین مدل‌ها مربوط به پــــــــژو بوده است.

سهم بازه‌های قیمتی آگهی‌های خودرو در دیوار

خـــودروهای زیر ۷۵ میلیون تومــان پربازدیدترین خــــودروها در دیــــــوار هستند.

۳۹ درصــــد کل بازدید آگهی‌های خودرو سواری مربوط به این بازه قیمتی است.

بازگشـــت به پیکــــان

در سال ۱۳۹۹ رشد تعداد آگهی‌های پیکان در شهرهای پرآگهی از هر خودروی دیگری در دیوار بیشتر بود.

۱۷۶ هزار آگهی پیکان در سـال ۱۳۹۹

ﭘﯿﮑــــﺎن از ﺳـــﺎل ۱۳۴۶ ﺗﺎ ۱۳۸۴ در اﯾــــﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. در اﯾﻦ ۳۸ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﻟﺎﻧﻪ ﺑﯿـــﺶ از ۶۰ﻫــــــﺰار ﺧﻮدروی ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.ﺗﻌﺪاد آﮔﻬـــﯽ‌ﻫﺎی ﭘﯿـــﮑﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۹ حدودا ســـه‌برابر تولید متوسط سالانه پیکان در ایران بوده است.

42 درصد

رشد بازدید آگهی‌های پیکان

23 درصد

رشد تعداد آگهی‌های پیکان

6/ 2 میلیون

آگهی منتشر شده در دسته موتور سیکلت در سال 1399

ﻫﻮﻧﺪا ۱۲۵ و ﻫﻮﻧﺪا ۲۰۰

پرآگهـــی‌ترین موتـــورها

آگهی‌های هوندا با رشد ۵۸ درصدی نســبت به ســـال قبل به ۲۵۸ هـزار آگهــــی رسیده اســـت. بنــــلی و آپاچـــی در رده‌هــــای بعد قرار دارند.

لوازم الکترونیکی

5/5 هزار میلیارد تومان

ارزش تخمینی معـاملات لوازم الکترونیکی

3/6میلیـون

آگهــــی گوشــــی موبایـــــل

آگهی گوشی موبایل

260 مرتبه

تعداد بازدید هر آگهی گوشی موبایل

ســــامســــــــونگ بـا ۴۵ درصــــد از آگهــــــــی‌ها

محبوب‌ترین گوشی کاربران دیوار

گوشـــی‌های اپـــل و هـــوآوی به‌ترتیـــب با سهم‌های 18 درصد و 12 درصددر رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

24 درصد

سهم آگهی گوشی‌های نو

این عدد برای آگهــــی‌های تبلت ۱۵ درصــد بوده است. ۵۸ درصــــد از آگهــــی‌های لوازم جــــانبی موبایل و تبلت هم با وضعیت نو ثبت شده‌اند.

استخدام و کاریابی

تعداد کل افرادی که از طریق آگهی‌های دیوار در سال ۱۳۹۹ صاحب شغل شده‌اند 605 هزار نفر تخمین زده می‌شود که ۴۸ درصد این افراد در شهر تهران ساکن بوده‌اند. در شهر تهران، تعداد افراد استخدام‌شده از طریق آگهی‌های دیوار در مقایسه با سال قبل ۱۷درصد بیشتر شده است.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار هر خانوار ایرانی۳/۳ نفر جمعیت دارد. ۶۰۵ هزار شغل به معنای تامین نیازهای زندگی نزدیک به ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

پشتیبانی

2+میلیون

تمــاس با پشتیبانی دیـــوار

102هــزار و ۸۷۰ ســـاعت

مکالـــــمه

102+هــزار

ساعت مکالــمه

11 سال و 9 مــاه

64 تماس

تعــداد متوســـــط روزانـــه تمـــاس‌هایی که هـر کارشناس مرکز پشتیبانی پاسخ می‌دهد

142کارشناس

در مـــــرکز پشــتیبانی دیــــــوار، پاسخگوی کاربـــــران هســـتند

142نفــــــر

کارشــــناس پاسخگو در مرکـــــز پشتیبانی دیـــــوار

ســــاعت ۱۱ تا ۱۲ ظـــهر شـــلوغ‌ترین ســـاعت مرکز تماس بوده است.

حل مشکل در اولین تماس

80 درصد

یکــــی از مهم‌ترین سنـــجه‌ها در عملکرد پشتیبانی، شاخص FCR یا حل مشکل در اولین تماس است که این عدد در دیوار ۸۰/۷۳ درصد اندازی‌گیری شده است.

فاکتور مهم دیگر در سنجش کیفیت پاسخگویی مرکز پشتیبانی مدت زمانی است که کاربر برای برقراری تماس منتظر می‌ماند.