مرور برچسب

تویوتا_راوفور

قدرتمند و فروتن

با وجودی که کایرون موتور قدرتمندی دارد که باعث می‌شود این خودرو به‌خصوص در بیرون از جاده و در رقابت با سایر

نبرد غول‌ها

وقتی که از رنو كولئوس حرف می‌زنیم،‌ طبیعی است که پای انتخاب‌های دیگری هم در میان باشد. یعنی شما می‌توانید به‌جای