قیمت صفر انواع پژو در بازار

تاریخ آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ (درصد تغییرات قیمت، نسبت به روز قبل از آخرین به‌روزرسانی محاسبه شده‌است.)

پژو 2008

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 405

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۸

۰.۰۰%


پژو 508

GT، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%

۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GT، ساخت ۱۳۹۶

۰.۰۰%


پژو پارس

ELX، ساخت ۱۳۹۱

۰.۰۰%

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ELX، ساخت ۱۳۹۱

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i SD

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 2008

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو پارس

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 405

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 405

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

SLX بنزینی، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 206 SD

V8، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

V8، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۰

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 207i SD

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۳۹۹

۰.۰۰%


پژو 206

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو 207i

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پانوراما دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو پارس

سال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سال، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو پارس

LX TU5، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

LX TU5، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو 207i

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دنده‌ای، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو پارس

موتور جدید XU7P، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور جدید XU7P، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو پارس

موتور جدید XU7P (سفارشی)، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور جدید XU7P (سفارشی)، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو پارس

ELX (سفارشی) TU5، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ELX (سفارشی) TU5، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو 207i

اتوماتیک MC، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%

۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتوماتیک MC، ساخت ۱۴۰۱

۰.۰۰%


پژو 405

GL - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۷۳

۰.۰۰%

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GL - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۷۳

۰.۰۰%


پژو روآ

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۸۸

۰.۰۰%

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز، ساخت ۱۳۸۸

۰.۰۰%


پژو RD

دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۸۵

۰.۰۰%

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۸۵

۰.۰۰%


پژو RD

دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۸۲

۰.۰۰%

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۸۲

۰.۰۰%


نوسانات قیمت صفر انواع پژو


۰۶/۲۷
۰۶/۲۸
۰۶/۲۹
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
امروز
۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات بیشتر دربارهٔ پژو

آگهی‌های پژو در دیوار