قیمت روز صفر در بازار

بنزینی، سال ۱۳۹۹

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دوگانه‌ سوز، سال ۱۳۹۹

۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دیزلی، سال ۱۳۹۹

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۲/۰۴
۱۲/۰۵
۱۲/۰۶
۱۲/۰۷
۱۲/۰۸
۱۲/۰۹
۱۲/۱۰
امروز
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰