فروش گوساله شش ماهه هلشتاین نژاد اصلی

۱۴ ساعت پیش
چت
فروش گوساله شش ماهه هلشتاین نژاد اصلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ و خروس

۱۴ ساعت پیش
چت
مرغ و خروس|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

اردک نروماده

۱۴ ساعت پیش
چت
اردک نروماده|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوساله ماده جنس خوب

۱۵ ساعت پیش
گوساله ماده جنس خوب|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

بره نر

۱۶ ساعت پیش
چت
بره نر|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند ابست

۱۷ ساعت پیش
چت
گوسفند ابست|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه رنگی

۱۸ ساعت پیش
چت
جوجه رنگی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه محلی

۱۸ ساعت پیش
جوجه محلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه محلی

۱۸ ساعت پیش
چت
جوجه محلی |حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ هلندی نژاداطلس تخمگذار

۱۸ ساعت پیش
چت
مرغ هلندی نژاداطلس تخمگذار|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

لاری ۴ دنگ نسل دار

۱۸ ساعت پیش
چت
لاری ۴ دنگ نسل دار|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

غو غاز اصل

۱۸ ساعت پیش
غو غاز اصل|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه محلی 90روزه

۱۹ ساعت پیش
چت
جوجه محلی 90روزه |حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه غاز ۸روزه

۱۹ ساعت پیش
جوجه غاز ۸روزه|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس لاری

۱۹ ساعت پیش
چت
خروس لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفندچاق

۲۰ ساعت پیش
چت
گوسفندچاق|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

میش وبره

۲۰ ساعت پیش
چت
میش وبره|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس لاری اصل

۲۰ ساعت پیش
چت
خروس لاری اصل|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش جوجه غاز

۲۱ ساعت پیش
چت

بره تخمی قوچ

۲۱ ساعت پیش
بره تخمی قوچ|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس لاری قصاب ۸ماهه ۳دنگ نیم

۲۱ ساعت پیش
چت
خروس لاری قصاب ۸ماهه ۳دنگ نیم|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه غاز دو هفته ای. گنبد

۲۱ ساعت پیش
جوجه غاز  دو هفته ای. گنبد|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

تخم غاز صددرصد تضمینی

۲۲ ساعت پیش
چت
تخم غاز صددرصد تضمینی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خریدار مرغ کرچ

۲۲ ساعت پیش
چت
خریدار مرغ کرچ|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار