سرخ وزردبوره

۱۲ ساعت پیش
چت
سرخ وزردبوره|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جفت دم سیاه

۱۲ ساعت پیش
چت
جفت دم سیاه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

یه جفت قناری سفیدشرور

۱۲ ساعت پیش
چت
یه جفت قناری سفیدشرور|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پرنده

۱۲ ساعت پیش
چت
پرنده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سهره نر

۱۲ ساعت پیش
چت
سهره نر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

تهرانی بالاگرد

۱۳ ساعت پیش
چت
تهرانی بالاگرد|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

دمبی بیرانشهر

۱۳ ساعت پیش
چت
دمبی بیرانشهر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جونه شونی پلاکی

۱۳ ساعت پیش
چت
جونه شونی پلاکی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پلاکی سفید

۱۳ ساعت پیش
چت
پلاکی سفید|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نروماده پلاکی

۱۴ ساعت پیش
نروماده پلاکی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

مرغ عشق ۲تا زرد و یک سبز

۱۴ ساعت پیش
چت
مرغ عشق ۲تا زرد و یک سبز|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر پلاکی

۱۴ ساعت پیش
چت
کبوتر پلاکی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

فنج مولد مولد

۱۴ ساعت پیش
چت
فنج مولد مولد |پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر اصفهانی پرشتی

۱۵ ساعت پیش
چت
نر اصفهانی پرشتی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر نر

۱۵ ساعت پیش
چت
کبوتر نر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر کله دمی

۱۵ ساعت پیش
چت
نر کله دمی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سهره حلب

۱۵ ساعت پیش
چت

ماده پلنگ به شرط تخم وجوجه

۱۶ ساعت پیش
چت
ماده پلنگ به شرط تخم وجوجه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سهره

۱۶ ساعت پیش
چت
سهره|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوترپرشتی وه جوجه کن

۱۶ ساعت پیش
چت
کبوترپرشتی وه جوجه کن|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جوجه مینا

۱۶ ساعت پیش
چت

قناری نر

۱۷ ساعت پیش
چت
قناری نر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبک تخم گذار

۱۷ ساعت پیش
چت
کبک تخم گذار|پرنده|خرم‌آباد|دیوار