کفتر حمال

یک ربع پیش
چت
کفتر حمال|پرنده|نیشابور|دیوار

مینا افغانی

نیم ساعت پیش
چت
مینا افغانی|پرنده|نیشابور|دیوار

فروش کبوتر

نیم ساعت پیش
چت
فروش کبوتر|پرنده|نیشابور|دیوار

طوقی سرونج نر

نیم ساعت پیش
طوقی سرونج نر|پرنده|نیشابور|دیوار

عروس ماده اماده دوعدد

۱ ساعت پیش
چت
عروس ماده اماده دوعدد|پرنده|نیشابور|دیوار

صید. المانی

۱ ساعت پیش
چت
صید. المانی|پرنده|نیشابور|دیوار

فنج بالغ جفتی

۱ ساعت پیش

کبوتر اصل وساده همه نوع

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر اصل وساده همه نوع|پرنده|نیشابور|دیوار

چپ لایه ماده

۱ ساعت پیش
چپ لایه ماده|پرنده|نیشابور|دیوار

کله هما

۲ ساعت پیش
چت
کله هما|پرنده|نیشابور|دیوار

قناری

۲ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|نیشابور|دیوار

مرغ عشق قفسی

۲ ساعت پیش
چت
مرغ عشق قفسی|پرنده|نیشابور|دیوار

یه عددماده طاقدوم سیاه گلی

۳ ساعت پیش
چت

سرخ بلژیکی

۳ ساعت پیش
چت
سرخ بلژیکی|پرنده|نیشابور|دیوار

آلمانی‌اصل‌نر

۳ ساعت پیش
چت

سار کاکلی عتیقه

۳ ساعت پیش
چت
سار کاکلی عتیقه|پرنده|نیشابور|دیوار

طاقدم قهوه ای و چپ دم زرد

۴ ساعت پیش
چت
طاقدم قهوه ای و چپ دم زرد|پرنده|نیشابور|دیوار

کفتر اس اس اس اس

۴ ساعت پیش
کفتر اس اس اس اس|پرنده|نیشابور|دیوار

کفتر پرشی

۵ ساعت پیش
چت
کفتر پرشی|پرنده|نیشابور|دیوار

کفتر جفتگاه

۵ ساعت پیش
چت
کفتر جفتگاه|پرنده|نیشابور|دیوار

کبوتر

۶ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|نیشابور|دیوار

شیرسبز نر آس آس

۶ ساعت پیش
شیرسبز نر آس آس|پرنده|نیشابور|دیوار

کله سرونج پرشی

۶ ساعت پیش
کله سرونج پرشی|پرنده|نیشابور|دیوار

سرنج

۷ ساعت پیش
چت
سرنج|پرنده|نیشابور|دیوار