خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج ۴۰ متری، در ابهر

واحد ۵۰ متری بهار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
واحد ۵۰ متری بهار
آپارتمان ۵۰ متری ۱۶ متری پیمان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری ۱۶ متری پیمان
آپارتمان ۴۸متر موقعیت تک واحدی
توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان ۳۲۰ میلیون
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری طالقانی شمالی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
واحد ۵۰ متری مجتمع بهار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
واحد ۵۰ متری مجتمع بهار
فروش آپارتمان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
آپارتمان ۵۰ متری در با کلاس منطقه شناط
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۵ متری ۱۸ متری پردیس
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۵ متری ۱۸ متری پردیس
آپارتمان ۴۶ متری خیابان ۱۸ متری پردیس
توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۸متر دارای ۷۰متر حیاط اختصاصی
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۸متر دارای ۷۰متر حیاط اختصاصی
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری خیابان جهاد
آپارتمان ۵۰ متری در شناط
توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری در شناط
واحد اپارتمان۵۰ متری
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۶ متری ۱۷ متری پردیس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۶ متری ۱۷ متری پردیس
آپارتمان ۵۰ متری شناط
توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری شناط
آپارتمان ۴۶ متری بحر خیابان ۱۸ متری پردیس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان ۴۶ متری بحر خیابان ۱۸ متری پردیس
آپارتمان ۵۰ متری در شناط
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آپارتمان ۵۰ متری در شناط
آپارتمان ۴۸ متر گلشهر ۷۰متر حیاط اختصاصی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
قبلیبعدی