وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰