خرید و فروش و قیمت خودرو نیسان پاترول 2 در در اردبیل

نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۶
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۱
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۱
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۸۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۸۹
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۲
۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۲
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
۱۳۳,۷۵۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۹
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل 1374
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل 1374
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۷
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل73
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل73
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۲
۴۱۶,۱۴۴ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۲
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۵
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۹۹۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در، مدل ۱۹۹۶
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۷
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
۱۳۲,۶۵۶ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
نیسان پاترول 2 در 4 سیلندر، مدل ۱۹۹۸
بعدی