مشارکت در ساخت املاک در اردبیل

خواهان مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش
مشارکت در سردخانه گاوداری احداث کارخانه
۲ هفته پیش
مشارکت در سردخانه گاوداری   احداث کارخانه
مشارکت در ساخت/مالکین محترم
آژانس املاک
گچ کاری وسفید کاری
۲ هفته پیش
گچ کاری وسفید کاری
پوشش سقف برادران منصوری باطرحهای مختلف
۲ هفته پیش
پوشش سقف برادران منصوری باطرحهای مختلف
درخواست مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش
درخواست مشارکت در ساخت
مشارکت جهت ساخت 245متر
۲ هفته پیش
مشارکت جهت ساخت 245متر
قابل بساز و بفرشان تبادل بتون با آپارتمان
۲ هفته پیش
درخواست مشارکت در شهر اردبیل
آژانس املاک
زمین‌کشاورزی‌منا‌سب‌برای‌سوله‌گل‌خانه
۳ هفته پیش
زمین‌کشاورزی‌منا‌سب‌برای‌سوله‌گل‌خانه
خواهان مشارکت در ساخت
۳ هفته پیش
مشارکت ۳ نبش تجاری خدماتی بر خ اصلی جمهوری
۳ هفته پیش
مشارکت ۳ نبش تجاری خدماتی بر خ اصلی جمهوری
مشارکت در ساخت / 580 متر
آژانس املاک
مشارکت در ملک مناسب برای ساخت
آژانس املاک
یک قطعهزمین به مساحت ۷۲۴۲متر
۳ هفته پیش
۶۱۰ متر زمین
۳ هفته پیش
مشارکت در ساخت
۳ هفته پیش
مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت
۳ هفته پیش
خانه ویلایی 100متر10در10نبش صنعت منگولدار
۳ هفته پیش
خانه ویلایی 100متر10در10نبش صنعت منگولدار
مشارکت در ساخت زمین در بالای شهر
۳ هفته پیش
مشارکت  در ساخت   زمین در  بالای  شهر
** خواهان سازنده با توان مالی بالا
۴ هفته پیش
فرصت مالکین خانه های ویلایی
۴ هفته پیش
مشارکت در ساخت
۴ هفته پیش
باغ فروشی حدود۶۰۰۰ هزار متر
۴ هفته پیش
باغ فروشی حدود۶۰۰۰ هزار متر
قبلیبعدی