تکان دهنده موتور پلیس

نو
۱۲,۰۰۰ تومان
فروشگاه بازی سازان فاتک در تبریز
تکان دهنده موتور پلیس

تکان دهنده شاسی بلند بنز

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بازی سازان فاتک در تبریز
تکان دهنده شاسی بلند بنز

تکان دهنده شهربازی ماشین سبک

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بازی سازان فاتک در تبریز
تکان دهنده شهربازی ماشین سبک

تکان دهنده مدل ماشین

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
تکان دهنده مدل ماشین

اسب تکان دهنده

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تبریز
اسب تکان دهنده

تکان دهنده

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تبریز
تکان دهنده

تکان دهنده

کارکرده
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تبریز
تکان دهنده

تکان دهنده

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تبریز
تکان دهنده

تکان دهنده قطار

در حد نو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تبریز
تکان دهنده قطار

تکان دهنده بچه ها

کارکرده
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تبریز
تکان دهنده بچه ها

تکان دهنده ی بچه

نو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تبریز
تکان دهنده ی بچه
بعدی