اتصال برقرار شد

تجهیزات گل و گلدان

لاوسون گلدان ۱۲

فوری در چابکسر
لاوسون گلدان ۱۲

فروش بوته شمشاد نعنایی طلایی گلدان وصال

نو
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش بوته شمشاد نعنایی طلایی گلدان وصال

فروش شمشاد طلایی گلدان ۱۰

نو
۶۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش شمشاد طلایی گلدان ۱۰

فروش کاج لاوسون یا کاج طلایی گلدان ۴۵ ریشه پرس

نو
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش کاج لاوسون یا کاج طلایی گلدان ۴۵ ریشه پرس

یاس هلندی. گلدان ۳.۵

کارکرده
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
یاس هلندی. گلدان ۳.۵

شمشاد طلایی گلدان ۳.۵

نو
۱۷,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در چابکسر
شمشاد طلایی گلدان ۳.۵

فروش پالم واشنگتن گلدان ۳

نو
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش پالم واشنگتن گلدان ۳

فروش فوتونیا سه رنگ گلدان ۱۰

نو
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش فوتونیا سه رنگ گلدان ۱۰

شمشادطلایی،گلدان۳/۵تعداد۲هزار تا

۴ هفته پیش در چابکسر
شمشادطلایی،گلدان۳/۵تعداد۲هزار تا

فروش برگ بو گلدان ۱۲ ریشه پرس

نو
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش برگ بو گلدان ۱۲ ریشه پرس

فروش شمشاد سبز گلدان ۳ یکدست

نو
۱۲,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش شمشاد سبز گلدان ۳ یکدست

فروش گیاه آگاو ابلق و سبز گلدان ریشه پرس

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش گیاه آگاو ابلق و سبز گلدان ریشه پرس

فروش شمشاد سبز گلدان ۳.۵

نو
۱۴,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش شمشاد سبز گلدان ۳.۵

استرلیتزیا گلدان

نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گل و گیاه گیشنیز در چابکسر
استرلیتزیا گلدان

فروش گیاه تویا طلایی گلدان ۳.۵ سه ساله

نو
۵۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده حیاط من و تو در چابکسر
فروش گیاه تویا طلایی گلدان ۳.۵ سه ساله

سیکاس گلدان

نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گلکده سیه چوم در چابکسر
سیکاس گلدان
بعدی

تجهیزات گل و گلدان