اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در داراب

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹

پراید صندوق دارSE، مدل ۱۳۹۲

۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق دارSE، مدل ۱۳۹۲

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SL، مدل ۱۳۸۸

۴۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۸۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید131مدل93

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید131مدل93

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید131SE،مدل ۱۳۹۹ کارمندی تمیز موتور بدنه بی عیب

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید131SE،مدل ۱۳۹۹ کارمندی تمیز موتور بدنه بی عیب

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

پراید 131 SL، مدل 1387

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل 1387

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید ۱۳۱مدل۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید ۱۳۱مدل۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
قبلیبعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در داراب