خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در بهارستان اصفهان

مجموعه ۷ واحد اداری خدماتی
توافقی
۴ روز پیش در بهارستان
واحد اداری ۶۶ متری شهر جدید بهارستان
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
واحد اداری ۶۶ متری شهر جدید بهارستان
سالن اداری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
آپارتمان با موقعیت اداری بر خیابان الفت
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
آپارتمان با موقعیت اداری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مطب پزشکی باکلیه تجهیزات وسندتجاری
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مطب پزشکی باکلیه تجهیزات وسندتجاری
دفتر کار با موقعیت اداری به متراژ ۶۴ متر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
دفتر کار با موقعیت اداری به متراژ ۶۴ متر
فروش تاکسی تلفنی
توافقی
هفتهٔ پیش در بهارستان
زمین دلنوازان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
دفتر کار سه نبش ،دید و نور و
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
مطب پزشکی با کلیه تجهیزات و سندتجاری
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
مطب پزشکی با کلیه تجهیزات و سندتجاری
فروش زمین و ساخت خدماتی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بهارستان
فروش واحداداری مناسب برای دفترکارومطب
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بهارستان
فروش واحداداری مناسب برای دفترکارومطب
امتیاز مجتمع تجاری اداری دلنوازان دادگستری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ هفته پیش در بهارستان
امتیاز مجتمع تجاری اداری دلنوازان دادگستری
بعدی