اتصال برقرار شد

درام و پرکاشن در کرج روی دیوار

هنگدرام نیو تیتانیوم و نیو استیل و نیتراید

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام نیو تیتانیوم و نیو استیل و نیتراید

هنگدرام

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام

هنگدرام آرشاوکیتا

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام آرشاوکیتا

هنگدرام ارشا با گارانتی

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام  ارشا با گارانتی

هنگدرام های اصل

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آویژه در حسین‌آباد
 هنگدرام های اصل

هنگدرام ساز آرامش

نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آویژه در حسین‌آباد
هنگدرام ساز آرامش

هنگ درام تیتانیوم

نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی ام جی در حسین‌آباد
هنگ درام تیتانیوم

هنگدرام استیل ارشا

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام استیل ارشا

هنگدرام اصل

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آویژه در حسین‌آباد
هنگدرام اصل

خانه* هنگدرام *کرج

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آویژه در حسین‌آباد
خانه* هنگدرام *کرج

کاخن مبتدی تا حرفه ای

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آویژه در حسین‌آباد
کاخن مبتدی تا حرفه ای

هنگدرام هفت رنگ تیتانیوم و استیل

نو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
هنگدرام هفت رنگ تیتانیوم و استیل

کاخن حرفه ای A

نو
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
کاخن حرفه ای A

کاخن ( کاخون ) مینل

نو
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ‏Shanik gallery در حسین‌آباد
کاخن ( کاخون ) مینل

هنگ درام آرشا

نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی ام جی در حسین‌آباد
هنگ درام آرشا

تمپو پژواک

نو
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی ام جی در حسین‌آباد
تمپو پژواک

هنگ درام پرنسا

نو
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی ام جی در حسین‌آباد
هنگ درام پرنسا
بعدی

درام و پرکاشن در کرج روی دیوار