رانا EL، مدل ۱۳۹۲ کیلومتر 120هزار
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
رانا EL، مدل ۱۳۹۲ کیلومتر 120هزار
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
رانا پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
راناtu5 مدل 97
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
راناtu5 مدل 97
رانا EL، مدل ۱۳۹۲
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
رانا EL، مدل ۱۳۹۲
رانا LX، مدل ۱۳۹۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۲
رانا EL، مدل ۱۳۹۲
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۳
رانا LX، مدل ۱۳۹۶ معاوضه... باکامیونت
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۶     معاوضه... باکامیونت
رانا مدل ۹۴ سالم
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رانا مدل ۹۴  سالم
رانا پلاس، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رانا پلاس، مدل ۱۳۹۹
رانا LX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
رانا LX، مدل ۱۳۹۵
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۴,۵۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
رانا LX،tu5 مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
رانا LX،tu5 مدل ۱۳۹۳
رانا LX، مدل ۱۳۹۷
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۷
رانا پلاس، مدل ۱۳۹۹
۳۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۳۹۹
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰ و معاوضه
۰ کیلومتر ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰ و معاوضه
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۲
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا LX، مدل ۱۳۹۲
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رانا پلاس، مدل ۱۴۰۰