خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در قوچان مشهد

باغ انگور وسیب به فروش میرسد
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
باغ انگور وسیب به فروش میرسد
فروش حق ریشه باخانه مسکنی درروستای چهچهه کلات نادر
توافقی
۲ هفته پیش در قوچان
زمین‌فروشی‌درپیش‌باغان
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
۱۰ هکتار زمین دیم جهت کشاورزی وسایرمشاغل صنعتی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
باغ ویلایی ۸۵۰ متر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
باغ ویلایی ۸۵۰ متر
103 متر حاشیه جاده سنتو قوچان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
زمین باغی فروشی
توافقی
۲ هفته پیش در قوچان
زمین هکتاری حاشیه جاده سنتو (آسیایی)
توافقی
۲ هفته پیش در قوچان
زمین هکتاری حاشیه جاده سنتو (آسیایی)
تجاری
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
باغ فروشی داخل شهر به مساحت 832 متر
توافقی
۳ هفته پیش در قوچان
باغ فروشی داخل شهر به مساحت 832 متر
زمین کشاورزی ۳۷۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
زمین خ 20 متر پشت اتکا
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
دامداری صنعتی قوچان
توافقی
۳ هفته پیش در قوچان
زمین حاشیه جاده سنتو
توافقی
۳ هفته پیش در قوچان
زمین حاشیه جاده سنتو
۴۰۰۰ متر باغ چالاکی
توافقی
۳ هفته پیش در قوچان
زمین باغی 350متر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
گاوداری پروار ۲۸۱۰مترسنددار
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
گاوداری پروار ۲۸۱۰مترسنددار
زمین مناسب دامداری
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قوچان
زمین مناسب دامداری
زمین کشاورزی مرغوب پنج هزار متر قوچان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قوچان
زمین کشاورزی ۷ هکتاری
توافقی
۴ هفته پیش در قوچان
۱۱۰۰ متر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قوچان
دامداری صنعتی حاشیه جاده قوچان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قوچان
زمین کشاورزی
توافقی
۴ هفته پیش در قوچان
زمین قوچان
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قوچان
زمین قوچان
قبلیبعدی