جواز نانوایی سنگک

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد

مغازه تجاری با سوییت

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محمدآباد
مغازه تجاری با سوییت
۳

مغازه ۵۷ متر تجاری دائم حاشیه بلوار. رستمی

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محمدآباد
مغازه ۵۷ متر تجاری دائم حاشیه بلوار. رستمی
۳
با تأیید مالکیت