70 متر مغازه تجاری. 70مترزیزمین. 140متر مسکونی

۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر موسوی قوچانی
70 متر مغازه تجاری. 70مترزیزمین. 140متر مسکونی
۷

۴۰مترمزون عروس شیک

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در موسوی قوچانی

بازار فردوسی 1 نبش ورودی اصلی پلاک 2

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر موسوی قوچانی
بازار فردوسی 1 نبش ورودی اصلی پلاک 2
۱

50متر همکف 50متر زیر زمین تجاری دائم داره

۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر موسوی قوچانی

مغازه تجاری ۳۰ متر

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در موسوی قوچانی
مغازه تجاری ۳۰ متر
۱

حدود۳۵ متر

۳ هفته پیش در موسوی قوچانی
حدود۳۵ متر
۱