مغازه بر خیابان اصلی درگز

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان

واگذاری کافی شاپ درعشق ابد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان

فروش مغازه تجاری

۳ هفته پیش در قوچان

۴۸ متر تجاری،در ۲طبقه

۴ هفته پیش در قوچان
۴۸ متر تجاری،در ۲طبقه
۲