مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت

۳ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلیلی
مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت
۷

اجاره باغ صدرا جاده دانشگاه پردیس

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلیلی
اجاره باغ صدرا جاده دانشگاه پردیس
۳

خوابگاه کارمندی دخترانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر خلیلی
خوابگاه کارمندی دخترانه
۲
قبلیبعدی