خرید و فروش و قیمت خودرو کیا اسپورتیج 2400cc در تبریز

اسپورتیج۲۰۱۶سفارش اروپا
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴ ارس
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
کیا اسپورتیج ارس 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۴۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
کیا اسپورتیج ارس 2400cc، مدل ۲۰۱۵
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۵
اسپورتج نیوفیس ۲۰۱۷ اپشن بالا
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اسپورتج نیوفیس ۲۰۱۷ اپشن بالا
اسپورتیج
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اسپورتیج ۲۰۱۴ فول کامل
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
اسپورتیج ۲۰۱۴ فول کامل
کیا اسپورتیج ارس، مدل ۲۰۱۴
۸۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج ارس، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
اسپورتیج ۲۰۱۵ نیم فول ارس
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
اسپورتیج ۲۰۱۵ نیم فول ارس
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۷
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۳
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۴ارس
۱۵۴,۵۰۰ کیلومتر ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2000cc مدل2018
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2000cc مدل2018
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج 2400cc، مدل ۲۰۱۶
کیا اسپورتیج مدل2400cc، ۲۰۱۲ پلاک ملی فروش
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ ارس پلاک فول کامل
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ ارس پلاک فول کامل
بعدی