خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان در تبریز مدل ۱۳۸۲

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۳۲,۲۲۲ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان 82
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
پیکان 82
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۹۳,۳۰۴ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان مدل ۱۳۸۲
۱۵۴,۱۲۳ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان  مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۸۲ به رنگ صورتی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۸۲ به رنگ صورتی
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲/
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲/
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲ عروسک
۳۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲ عروسک
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۱,۲۳۴ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۱
۸۹,۸۹۸ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۱
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان انژکتور دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان انژکتور دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۳ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بعدی