خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز مدل ۱۳۹۸

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل آخر ۱۳۹۸
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل  آخر ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی