خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در تبریز مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۱۱۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
ساینا دنده‌ای ، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷،دوگانه سوز
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷،دوگانه سوز
ساینا دنده‌ای EX،دوگانه سوز،مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX،دوگانه سوز،مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده ای تمام فول، مدل ۱۳۹۷
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده ای تمام فول، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۳۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
بعدی