خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۳۹۰

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ تک سوز
۱۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ تک سوز
سمندLX دوگانه سوز کارخانه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمندLX دوگانه سوز کارخانه
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۲,۱۴۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند ملی گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند ملی گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز کارخانه، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
بعدی