خرید و فروش و قیمت خودرو سمند X7 در تبریز مدل ۱۳۸۷

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷
۳۳۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند X7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند مدل ۱۳۸۷
۴۵,۴۶۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل۱397
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل۱397
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۷
سمند دوگانه سوز(کارخانه)، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند دوگانه سوز(کارخانه)، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
بعدی