خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۹۶

فروش تیبا lxصندوقدار
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۹۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخرای۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخرای۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۸,۰۴۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۲۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
بعدی