خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در تهران

ساینا دنده‌ایEX مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در رباط کریم
ساینا دنده‌ایEX مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ سال
۲۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰ سال
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ روز پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۵۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱,۶۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط کریم
خودروسازان مدل1400
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در رباط کریم
خودروسازان مدل1400
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۰ کیلومتر ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۱ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رباط کریم
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
بعدی