انواع تجهیزات باغبانی و پاسیو، گل و گلدان و ... در مسعودیه، تهران

کود کشاورزی سه بیست(۲۰-۲۰-۲۰) کود کامل
۲,۱۳۴ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
کود کشاورزی سه بیست(۲۰-۲۰-۲۰) کود کامل
کود کشاورزی کلات آهن ۷٪ امرتات
۱۲,۳۴۵ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
کود کشاورزی کلات آهن ۷٪ امرتات
کود کشاورزی هیومیک اسید پودری ۷۰٪
۱۲,۳۴۵ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
کود کشاورزی هیومیک اسید پودری ۷۰٪
سم کشاورزی دیازینون(حشره کش)
۱,۲۳۴ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم کشاورزی دیازینون(حشره کش)
سم علفکش گلایفوزیت (رانداپ)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم علفکش گلایفوزیت (رانداپ)
چسب پلی اورتان چینی
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
چسب پلی اورتان چینی
سیلیکا ژل رطوبت گیر و نم گیر
۱,۲۳۴ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سیلیکا ژل رطوبت گیر و نم گیر
سود پرک ۹۸٪ آراد
۱,۲۳۴ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سود پرک ۹۸٪ آراد
سم حشره کش کنفیدور (ایمیداکلوپراید)
۱۲,۳۴۵ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم حشره کش کنفیدور (ایمیداکلوپراید)
سم حشره کش مالاتیون بطری ۱ لیتری
۱۲,۳۴۸ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم حشره کش مالاتیون بطری ۱ لیتری
کود بوریک اسید مناسب برای کشاورزی (بُر)
۱۲,۳۴۵ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
کود بوریک اسید مناسب برای کشاورزی (بُر)
سم علف کش اکسی فلورفن
۱۲,۳۴۸ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم علف کش اکسی فلورفن
سم قارچ کش کاربندازیم
۱۲,۳۴۵ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
سم قارچ کش کاربندازیم
کود کشاورزی گوگرد مایع پتاس دار
۱,۲۳۴ تومان
فروشگاه نیکان شیمی در مسعودیه
کود کشاورزی گوگرد مایع پتاس دار
تبر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آگرین در مسعودیه
تبر
بعدی