خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در یاسوج

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید عروسک
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید عروسک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱,۶۷۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید مدل ۱۳۸۹ بدون خرج
۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید مدل ۱۳۸۹ بدون خرج
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵ دوگانه سوز
۴,۲۱۳ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵ دوگانه سوز
پراید صندوق‌دار LPG،
۱۲۵ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG،
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۴۲۳,۷۴۷ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۵۵ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پی کی تمیزمدل ۱۳۸۴
۳,۲۱۱ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پی کی تمیزمدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
قبلیبعدی