تیشتر فروشی

دقایقی پیش
چت
تیشتر فروشی |حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

تخم مرغ محلی

نیم ساعت پیش
چت
تخم مرغ محلی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

کووه کله زنگ

۱ ساعت پیش
چت
کووه کله زنگ|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

یک عدد میش آبستن

۲ ساعت پیش
یک عدد میش آبستن|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گوساله نر نه ماهه

۸ ساعت پیش
چت

مرغ ریشو

۱۰ ساعت پیش
مرغ ریشو|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بزغاله ماده

۱۱ ساعت پیش
چت
بزغاله ماده|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

قورچ سرحال جوان

۱۱ ساعت پیش
چت
قورچ سرحال جوان|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

فروش بره پرواری

۱۲ ساعت پیش
چت
فروش بره پرواری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

چهارتا بیگ نر دارم برا فروش

۱۲ ساعت پیش
چت
چهارتا بیگ نر دارم برا فروش|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بره نر

۱۳ ساعت پیش
چت
بره نر|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

خرید و فروش گاو شیری

۱۴ ساعت پیش
چت
خرید و فروش گاو شیری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بیست چهارراس بره نر

۱۴ ساعت پیش
چت
بیست چهارراس بره نر|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بره نر وبزداشتی

۱۶ ساعت پیش
چت
بره نر وبزداشتی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بیگ

۱۷ ساعت پیش
چت
بیگ|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

فروش خروس لاری

۱۷ ساعت پیش
چت
فروش خروس لاری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

یک عددمیش بایک عددبره باموتورهم معاوضه می کنم

۱۷ ساعت پیش
چت
یک عددمیش بایک عددبره باموتورهم معاوضه می کنم|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

تیشتر نر

۱۸ ساعت پیش
چت
تیشتر  نر|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

انواع خروس

۱۸ ساعت پیش
چت
انواع خروس|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گوساله آماده کشتار

۱۹ ساعت پیش
گوساله آماده کشتار|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

شفج و یک گور

۱۹ ساعت پیش
چت
شفج و یک گور|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

یک عددمیش س بره سرحال

۱۹ ساعت پیش
چت
یک عددمیش س بره سرحال|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گاومیش شیری

۲۰ ساعت پیش
چت
گاومیش شیری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بزداشتی 60راس

۲۰ ساعت پیش
چت
بزداشتی 60راس|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار