فروش خروس

دیروز
چت
فروش خروس|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بره نر بزرگ هم جهت داشت وهم کشتار

دیروز
بره نر بزرگ هم جهت داشت وهم کشتار|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بیگ ا ساله

دیروز
بیگ ا ساله|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

۲عدد خروس جوان

دیروز
چت
۲عدد خروس  جوان|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گاو

دیروز
چت
گاو|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گاو و گوساله ماده سوزنی

دیروز
چت
گاو و گوساله ماده سوزنی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

گاو ابستن

دیروز
گاو ابستن|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

3عددبره نر

دیروز
چت
3عددبره نر|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

فروش گاو هلشتاین با گوساله ی هلشتاین نر

دیروز
چت
فروش گاو هلشتاین با گوساله ی هلشتاین نر|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

فروش دو رأس بیگ نر بزرگ

دیروز
فروش دو رأس بیگ نر بزرگ|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

مرغ و خروس و جوجه

دیروز
مرغ و خروس و جوجه|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

مرغ و خروس لاری

دیروز
چت
مرغ و خروس لاری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

پل گاو

دیروز
چت
پل گاو|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

مرغ کرک..گتوند

پریروز
چت
مرغ کرک..گتوند|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

خروس محلی

پریروز
خروس محلی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

جوجه دوهفته ای

پریروز
چت
جوجه دوهفته ای|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

اردک

پریروز
چت

فروش بره وبزغاله.میش داشتی وجوجه محلی

پریروز
فروش بره وبزغاله.میش داشتی وجوجه محلی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

بز نرافغانی

پریروز
چت
بز نرافغانی|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

جوجه گوشتی نیم کیلویی به بالا

پریروز
چت
جوجه گوشتی نیم کیلویی به بالا|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

جوجه مرغ نیمچه

پریروز
جوجه مرغ نیمچه|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

اردک

پریروز
اردک|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

جوجه خروس لاری

پریروز
جوجه خروس لاری|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار

فروش 20 عدد کبک

پریروز
چت
فروش 20 عدد کبک|حیوانات مزرعه|شوشتر|دیوار