طوطی ملنگو

۱ ساعت پیش
چت
طوطی ملنگو|پرنده|یزد|دیوار

کفترنر زاجر

۲ ساعت پیش
چت
کفترنر زاجر|پرنده|یزد|دیوار

جوجه گرینچیک

۳ ساعت پیش
چت
جوجه گرینچیک|پرنده|یزد|دیوار

فروش طوطی کوتوله

۳ ساعت پیش
چت
فروش طوطی کوتوله|پرنده|یزد|دیوار

مرغ عشق

۴ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|یزد|دیوار

مرغ عشق

۴ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر رسمی .ریش . کرباتی

۴ ساعت پیش
چت
کبوتر رسمی .ریش . کرباتی|پرنده|یزد|دیوار

جوجه عروس سرلاکی

۴ ساعت پیش
چت
جوجه عروس سرلاکی|پرنده|یزد|دیوار

جوجه کوتوله سرلاکی

۴ ساعت پیش
چت
جوجه کوتوله سرلاکی|پرنده|یزد|دیوار

جفت تهرانی کاکل

۴ ساعت پیش
چت
جفت تهرانی کاکل|پرنده|یزد|دیوار

فروش کبوتر

۴ ساعت پیش
چت
فروش کبوتر|پرنده|یزد|دیوار

قناری با قفس

۴ ساعت پیش
قناری با قفس|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر فروشی

۴ ساعت پیش
چت

جفت عروس هلندی مولد دوکت البینو

۵ ساعت پیش
چت
جفت عروس هلندی مولد دوکت البینو|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر رنگی سینه ای

۵ ساعت پیش
چت
کبوتر رنگی سینه ای|پرنده|یزد|دیوار

بیست عدد کفتر پرشی ساعتی خوب

۵ ساعت پیش
چت

مرغ عشق نر

۵ ساعت پیش
چت
مرغ عشق نر|پرنده|یزد|دیوار

شاه طوطی ماده دستی

۶ ساعت پیش
چت
شاه طوطی ماده دستی|پرنده|یزد|دیوار

پرشی پاکستانی ویزدی

۶ ساعت پیش
چت
پرشی پاکستانی ویزدی|پرنده|یزد|دیوار

ماده جکسون سفید

۶ ساعت پیش
چت
ماده جکسون سفید|پرنده|یزد|دیوار

نر طوقی پاپر بلند

۶ ساعت پیش
چت
نر طوقی پاپر بلند|پرنده|یزد|دیوار

جفت مفرق پرشی

۶ ساعت پیش
چت
جفت مفرق  پرشی|پرنده|یزد|دیوار

جفت شغالی ذات دار پرشی

۶ ساعت پیش
چت
جفت شغالی ذات دار پرشی|پرنده|یزد|دیوار

نر طوقی کاکلی مهر مهر

۶ ساعت پیش
چت
نر طوقی کاکلی مهر مهر|پرنده|یزد|دیوار