خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در آبادان

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲,۲۲۲ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۴۶,۹۸۶ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پرایدصبا مدل۸۹ بسیارتمیزخونگی
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پرایدصبا مدل۸۹ بسیارتمیزخونگی
پرایددوگانه فابریک در حد صفر
۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پرایددوگانه فابریک در حد صفر
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 دوگانه سوز، مدل1386
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل1386
پراید صندقدار مدل ۱۳۸۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
۳۹۸,۶۳۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
۵۲,۶۶۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۲۰۰۲ - ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۲۰۰۲ - ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
۸۵,۶۹۷ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۳۶,۵۸۹ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
بعدی