وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوی رمضان
وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی مهدیس
وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

وانت آریسان دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۲۵۵,۲۲۵ کیلومتر
۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری

پیکان بنزینی، مدل 93

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
پیکان بنزینی، مدل 93
قبلیبعدی