خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سپیدار
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دانشگاه
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا2000cc،مدل ۸۴معاوضه باپراید،تیباسمند

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
سیتروین زانتیا2000cc،مدل ۸۴معاوضه باپراید،تیباسمند

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۳۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی نفت
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باهنر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۳۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک دانشگاه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۲۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سیصد دستگاه
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
بعدی