خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۶

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانپارس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۵۸,۳۲۱ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در معین زاده
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۸۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریعتی جنوبی
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۶۰,۵۸۵ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زرگان
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۱۲۲,۲۵۵ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سپیدار
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی