خرید و فروش و قیمت خودرو دوو در اهواز مدل ۲۰۰۱

دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰

۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰

سیلو تمیز مدل80 پژو

۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلوی شمالی (لشکر)
سیلو تمیز مدل80 پژو

دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰

دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کانتکس

دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۰
بعدی