لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک نفت
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی مهدیس
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانشهر

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
قبلیبعدی