خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان دوگانه سوز CNG در اهواز

پیکان وانت دوگانه فابریک

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باهنر
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باهنر
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۹

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی رمضان
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۹

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در زرگان
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

وانت پیکان دوگانه شرکتی مدل ۹۱ یه گلگیر رنگ

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باهنر

پیکان بار مدل ۹۱ دوگانه شرکتی

۵,۵۵۵ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
پیکان بار مدل ۹۱ دوگانه شرکتی

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۶

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دغاغله
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۶

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۷

۱۵۲,۳۵۲ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریعتی جنوبی
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۷

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پردیس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳٨٩

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۸۹

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۸۹

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لشکرآباد
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۹

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی رمضان

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۸

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۸

ماشین مدل پایین

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دغاغله
ماشین مدل پایین

پیکان وانت مدل ۸۶ دوگانه فابریک

۱۱,۱۵۷ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
پیکان وانت مدل ۸۶ دوگانه فابریک

وانت۸۶ تمیز

۲۲,۲۲۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
وانت۸۶ تمیز

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زرگان
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باهنر
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کانتکس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۷

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی علوی
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل۱۳۸۷

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷
بعدی