خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز

ساینا S

۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ساینا S

ساینا دنده‌ای S، دوگانه سوزمدل ۱۴۰۲

۲۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهارستان
ساینا دنده‌ای S،  دوگانه سوزمدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک آغاجری

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱ تیپ DA صفرصفر

۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زیتون کارگری

ساینا اتوماتیک S، مدل ۱۴۰۲

۷,۷۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نادری

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱,۸۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیان آباد
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوروش (کوی ملت)
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوی مهدیس

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۲۹,۸۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S،صفر‌خشک، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای S،صفر‌خشک، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ایSمدل۱۴۰۲بدون رنگ بدون هیچ خط یا خشی

۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
ساینا دنده‌ایSمدل۱۴۰۲بدون رنگ بدون هیچ خط یا خشی

ساینا دنده‌ای S دوگانه شرکتی ، مدل ۱۴۰۲

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نادری
ساینا دنده‌ای S دوگانه شرکتی ، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲ 85گانه

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲ 85گانه

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱,۰۲۰ کیلومتر
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۸

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۳۹۸

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باهنر

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۰۰ کیلومتر
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در سپیدار
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا s دوگانه فابریک ۱۴۰۲ صفر

۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
ساینا s دوگانه فابریک ۱۴۰۲ صفر
تأیید شده

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا اس دوگانه شرکتی مدل ۴۰۳ صفر

۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در شریعتی جنوبی
ساینا اس دوگانه شرکتی مدل ۴۰۳ صفر

ساینا اس دنده ایی مدل ۴۰۲

۰ کیلومتر
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در شریعتی جنوبی
ساینا اس دنده ایی مدل ۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رسالت
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

سایناSصفر، مدل۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوروش (کوی ملت)
سایناSصفر، مدل۱۴۰۳
قبلیبعدی