خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در اهواز

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ خانگی و واقعا تمییز

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نادری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ خانگی و واقعا تمییز

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در معین زاده
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی مهدیس
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷

۱۰۶,۸۴۳ کیلومتر
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوت عبدالله
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱

۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کوی علوی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۱

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در زیباشهر
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر باهنر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰

۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در سپیدار
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کیانپارس

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کیان آباد

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در سپیدار
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سیصد دستگاه
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانشهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کانتکس
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰فقط وفقط معاوضه با سمند

۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حصیرآباد

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک دانشگاه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوت عبدالله
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ لاکاغذی

۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پردیس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ لاکاغذی

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱ بدون رنگ

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱ بدون رنگ
بعدی