خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا 2000cc در اردبیل

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱,۶۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۲۲,۵۵۸ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
زانتیا مدل٨٨
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زانتیا مدل٨٨
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۴۵ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
زانتیا۲۰۰۰ کم کارکرد و سالم
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ بیرنگ
۳۴۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ بیرنگ
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی