خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SL در اردبیل

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱دوگانه سوز
۱۸۴,۲۵۶ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱دوگانه سوز
پراید دوگانه دستی 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید دوگانه دستی 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۷
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SL، مدل ۹۰
۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۱۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰ کیلومتر ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه کارخانه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه کارخانه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۸۵,۴۹۰ کیلومتر ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۴۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی