خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 دوگانه سوز در اردبیل

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید132دوگانه کارخانه کم کارکرد
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید132دوگانه کارخانه کم کارکرد
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۱۲,۲۲۳ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۹۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۳,۵۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱,۴۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز،کارخانه مدل ۱۳۹۱
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز،کارخانه مدل ۱۳۹۱
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۶ جوان پسند
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۶ جوان پسند
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی