خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 دوگانه سوز در اردبیل

تاکسی پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تاکسی پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۶
۴۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه کارخانه  مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۱,۳۸۵ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید۱۴۱دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۷
۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید۱۴۱دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
تاکسی گردشی تعهدی پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تاکسی گردشی تعهدی  پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۵۲,۸۸۵ کیلومتر ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوزدستی، مدل برج ۱۲سال ۱۳۸۷
۲۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی