خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX ساده در اردبیل

سمند LX
۵,۵۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۱,۱۱۲ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۹
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند تاکسی خطی LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سمند ۸۳درحدصفر بی رنگ
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند ۸۳درحدصفر بی رنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
سمند الیکس موتور xu7
۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند الیکس موتور xu7
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۸,۵۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۳۱۵,۷۲۵ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۵۶,۵۶۶ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۱۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند ،L xساده،دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند ،L xساده،دوگانه کارخانه مدل ۱۳۸۷
بعدی