خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار EX در اردبیل

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۲۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۱,۳۷۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا ۲ صفر
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EXمدل ۱۳۹۷
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EXمدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۳۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز،کارخانه مدل ۱۳۹۴
۲,۰۸۵ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز،کارخانه مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۱۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۲۱,۱۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۱۴۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۸۸,۸۸۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی